Jongeren op Gezond Gewicht Verbinding Preventie en Zorg (VPZ)

Door middel van de pijler VPZ kom je lokaal tot een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Binnen deze keten zijn preventieve- en zorgactiviteiten op elkaar afgestemd. Op deze manier wordt overgewicht in een vroeg stadium gesignaleerd en komen zorgbehoevende kinderen of jongeren (en hun ouders) direct op de plek terecht waar zij gepaste ondersteuning ontvangen.

Er zijn genoeg manieren waarop de ketenaanpak verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Inhoud: door het aanvullen van ontbrekend aanbod.
  • Financiering: door afspraken tussen zorgverzekeraar en gemeente.
  • Organisatorisch: door het maken van afspraken over doorverwijzing.

Een voorwaarde voor het verbeteren van de ketenaanpak is een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende (zorg)professionals vanuit zowel preventie als zorg. Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen niet onnodig in het (dure) medische circuit terecht komen, maar bij laagdrempelig en passend aanbod (waar mogelijk) in de wijk. Op deze manier kunnen zij een gezonde leefstijl aanleren wat zij direct kunnen toepassen in hun eigen leefomgeving.

Wie willen wij betrekken bij de pijler Verbinding Preventie en Zorg?

Het is van belang lokale sleutelfiguren uit zowel preventie als zorg te betrekken: scholen, de Jeugdgezondheidszorg en eerstelijnszorg. Denk ook aan: zorgverzekeraars, kinderartsen, thuiszorg, gezondheidscentra,  preventiemedewerkers van GGD, sociale wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin.

Voor een goede verbinding van preventie en zorg is het belangrijk dat de onderstaande onderdelen worden gerealiseerd:

  1. Er vinden bijeenkomsten plaats met betrokken ketenpartners (bijvoorbeeld VPZ werkgroep, maar ook ketenoverleg).
  2. Er is een quickscan gedaan van het aanbod van preventie en zorg op verschillende interventieniveaus.
  3. Gemeente, financiers en betrokken ketenpartners hebben een gedeelde visie en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt op proces, structuur en uitkomst.
  4. Betrokken partners zetten zich in om onderdelen in de ketenaanpak te optimaliseren (bijvoorbeeld interventies, maar ook inzet van een centrale zorgverlener en aandacht voor toeleiding en nazorg binnen de ketenaanpak).
  5. De ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders is structureel geborgd.
Verbinding Preventie en Zorg (VPZ)

Jongeren op Gezond Gewicht submenu